Big-bang eller faseopdelt?

I et ERP-projekt er en af de vigtigste beslutninger hvilken strategi man skal vælge for implementering og udrulning af ERP-løsningen.

Grundlæggende er der to hovedstrategier for implementering af et ERP-system, hhv. Big Bang strategi, hvor samtlige lokationer, processer og funktionalitet medtages i ét fælles implementeringsprojekt og Faseopdelt strategi, hvor man populært sagt deler elefanten op i mindre og mere spiselige bidder.

De primære fordele ved en Big Bang strategi er, at det tager kortere tid at gennemføre en samlet implementering for alle lokationer, hvorved synergigevinster hurtigere kan opnås. Ligeledes vil omfanget af interfaces kunne begrænses i forhold til de faseopdelte strategier.

Ulemperne ved Big Bang strategien er dog, at strategien er meget ressourcekrævende under projektet og stiller store krav til en stærk projektledelse og en høj forankring af projektet i virksomhedens øverste ledelse. Omfang og kompleksitet af processer kombineret med politisk uenighed på tværs af lokationer kan kraftigt medvirke til at øge risiciene i projekter med denne strategi.

Den faseopdelte strategi kan f.eks. opdeles i Slim Big Bang strategi, hvor implementering gennemføres for alle lokationer i samme projekt, men med begrænset omfang af funktionalitet og forretningsprocesser i første fase. I efterfølgende faser udvides omfanget af funktionalitet og forretningsprocesser. Vi ser også Common core/ roll out strategi, hvor der efter implementering i moderselskabet udarbejdes en løsningsskabelon, som anvendes til udrulning af ERP-løsningen til de enkelte lokationer, med en eller flere lokationer pr. fase eller cyklus.

Den faseopdelte strategi kan selvfølgelig bestå af en kombination af de forskellige varianter.

Vi ser oftest Big Bang strategien hos virksomheder uden eller med kun meget få udenlandske lokationer, hvor ERP-løsningen skal implementeres, og hvor processer og funktioner er stort set identiske på tværs af lokationer. Hvis Big Bang skal gennemføres i en virksomhed med flere lokationer, kræver det, at man har standardiserede og ensartede processer på tværs af virksomheden.

En common core /roll out, baseret på en fælles common core eller template, vil typisk baseres på en større eller mindre delmængde af den fulde løsning for moderselskabet, alt afhængig af hvilke processer og funktioner, der skal understøttes i udrulningen. Templaten for en produktionsvirksomhed med fabrikker i udlandet vil f.eks. være ganske omfattende, mens det vil være en mindre løsning, hvis det kun er salgsselskaber/-kontorer, der skal understøttes. Oftest udarbejdes templaten som en del af første udrulningsbølge.

Valg af implementerings- og udrulningsstrategi er individuelt for den enkelte virksomhed, hvor den implementeringsstrategi, der er bedst for det enkelte implementeringsprojekt, afhænger af mange faktorer. Der er fordele og ulemper ved alle strategierne, men de faktorer, som skal overvejes i valget, er bl.a.:

 • Forholdet mellem global ledelse og decentral ledelse i virksomheden
 • Den politiske og ledelsesmæssige opbakning på tværs af lokationer
 • Omfanget af fælles processer og funktioner
 • Graden af homogenitet i virksomheden
 • Virksomhedens og lokationernes størrelse
 • Omfanget af lande, sprog og kultur
 • Erfaringer fra tidligere tværgående projekter
 • Nuværende ERP-løsninger
 • Konkurrence- og markedskræfter
 • Økonomisk potentiale
 • Tilgængelighed af budget og ressourcer.

 

Afgørende er, at ved at skabe en fælles ERP-platform med centrale stamdata og identiske processer opnår virksomheden en langt større gennemsigtighed, både på det styringsmæssige og det operationelle plan. Indkøb, produktion, lager og salg kan koordineres på tværs af selskaber og lande, globale kunder og leverandører kan analyseres, økonomi kan lettere konsolideres, og validiteten af ledelsesrapportering på koncernniveau bliver langt højere.

Omkostninger til vedligeholdelse og videreudvikling af den samlede ERP-platform vil samtidig reduceres ved en fælles platform, da stordriftsfordele medfører, at omkostningen pr. bruger falder som funktion af flere brugere.